Resolusi Jihad-I Resoloesi N.U. Tentang Djihad fi Sabilillah Bismillahirrochmanir Rochim  Resoloesi: Rapat besar wakil-wakil Daerah (Konsul 2) Perhimpoenan Nahdlatoel Oelama seluruh Djawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaja.  Mendengar: 

 Berikut ini adalah beberapa cabang dan kitab yang dipelajari di Pesantren: 1. Cabang Ilmu Fiqh: Safinatul Shalah Safinatul Najah Fathul Qarib Taqrib Fathul Mu’in Minhajul Qawim Muthma’innah Al-lqna’ Fathul Wahab

الدعاء مخ العبادة. (رواه ابن حبان و التمذى)“Doa itu adalah otaknya ibadah”. (HR. Ibnu Hibban dan Tirmidzi) Sa’id bin ‘Ali bin Wahaf Alqahthani dalam kitab (Ad-Du’a Minal Kitab Wassunnah Muaasasah

Upaya mengembangkan metode pendidikan agama Islam, ada beberapa prinsip ‎dasar yang harus diperhatikan, agar program yang dihasilkan dapat memenuhi ‎tujuan yang diharapkan. Salah satu prinsip dasar tersebut adalah prinsip relevansi.

1. Mengamalkan dan mendapatkan keberkahan ilmunya, dan ikhlas demi mengharap ridha Allah, baik terhadap sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. 2. Bermanfaat bagi manusia lain, memberikan pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitarnya, menyebarkan

Belum lama ini saya mendampingi lebe (pengjulu desa) untuk menikahkan warga di suatu desa. Kebetulan saya sebagai santrinya, jadi saya ditunjuk beliau untuk menjadi saksi dari salah satu mempelai. Saya

1. Adz-Dzatiyyah– Allah– Al-Ahad– Al-Wahid– Al-Faridu– Al-Watiru– Ash-Shomad– Al-Qudduus– Al-Hayyu– An-Nuur– Al-Haq 2. Jalaliyyah– Al-Kabiiru Al-Muta’aalii– Al-‘Aziizu Al-‘Azhim– Al-Qodiiru Al-Mutakabbir– Al-Jaliilu Al-Qohhaar– Al-Qowiyu Al-Matiin– Al-Majid Al-Waliyyu– Al-Mudzilu Al-Arroqiibu– Al-Waasi’u Asy-Syahiid–

TotoSiMandja.Com – DOA-DOA PILIHAN DARI AL-QUR’AN 1.      Doa mohon rezeki dan negeri aman sentosa (Al-Baqarah [2]: 126) 2.      Doa mohon dibukakan kebenaran dan kebijaksanaan untuk bangsa (Al-A’raf [7]: 89) 3.      Doa

TotoSiMandja.Com – Macam-macam Akhlak Sosial M. Alaika Salamulloh (2008: 25-129) memaparkan beberapa akhlak sosial sebagai berikut: 1) Akhlak terhadap Kerabat Kerabat adalah orang-orang yang mempunyai pertalian keliarga dengan kita, baik

Toto Si Mandja -Islam Periode Klasik Perkembangan Islam klasik ditandai dengan perluasan wilayah. Ketika tinggal di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mendapat tekanan dari kalangan Quraisy yang tidak

Toto Si Mandja – Islam Periode Pertengahan Islam zaman pertengahan dapat dibagi menjadi dua: zaman kemunduran dan zaman tiga kerajaan besar. Zaman kemunduran berlangsung sekitar 250 tahun (1250-1500), dan zaman

Toto Si Mandja – Islam Periode Modern Periode modern disebut sebagai zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon yang berakhir pada tahun 1801 membuka mata umat Islam, terutama Turki dan Mesir, akan